SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
8
5
2
5
7
0
Bản tin quận 14 Tháng Sáu 2024 2:35:00 CH

Quận 5 tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường, giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 và Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025; ngày 14/6/2024, Ủy ban nhân dân Quận 5 ban hành Kế hoạch số 182/KH – UBND về tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường, giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn Quận 5.

 

1. Phạm vi và tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri:

 

a) Phạm vi lấy ý kiến cử tri:

 

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với toàn bộ cử tri có đăng ký thường trú và tạm trú trên địa bàn các phường thực hiện sắp xếp: Phường 2, Phường 3, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường 10 và Phường 11.

 

b) Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cử tri:

 

- Tóm tắt Đề án sắp xếp đơn vị hành chính phường giai đoạn 2023 - 2030, bao gồm các nội dung: Phương án sắp xếp đơn vị hành chính phường; đánh giá tóm tắt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và các điều kiện của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

 

- Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận và phường; niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường thực hiện sắp xếp, các điểm sinh hoạt cộng đồng và được tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương, tại các cuộc họp khu phố trong thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri.

 

2. Thời gian và trình tự tổ chức lấy ý kiến cử tri:

 

- Giai đoạn 1 (phát Phiếu lấy ý kiến cử tri): chậm nhất đến ngày 18 tháng 6 năm 2024.

 

- Giai đoạn 2 (Tổ lấy ý kiến cử tri thực hiện thu Phiếu lấy ý kiến cử tri): chậm nhất đến ngày 20 tháng 6 năm 2024.

 

- Giai đoạn 3 (Tổ lấy ý kiến cử tri và Ủy ban nhân dân phường tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri và báo cáo về Phòng Nội vụ): chậm nhất đến ngày 23 tháng 6 năm 2024.

 

- Giai đoạn 4 (Phòng Nội vụ tiếp nhận báo cáo từ Ủy ban nhân dân phường và tổng hợp báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận, trình Ban Thường vụ Quận ủy và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố): chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2024.

 

3. Hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri:

 

- Phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo từng hộ gia đình.

 

- Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo từng khu phố hoặc tổ chức liên khu phố tùy theo điều kiện của địa phương.

  


Số lượt người xem: 123    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Video demo
Tìm kiếm