Danh sách những người ứng cử Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016

Đơn v bầu cử s 5: quận 5

 

 

 

 

STT

 

 

H và tên

 

Ngày tháng năm sinh

 

Giới tính (nữ)

 

 

Dân tc

 

 

Tôn giáo

 

 

Quê quán

 

 

Nơi

hiện nay

 

 

Chức vụ, đơn v

công tác

 

 

Đảng viên

 

Đại biểu tái cử

Trình đ

 

Ghi chú

 

Hc vấn

 

Chính tr

 

Chuyên môn

 

 

 

1

 

 

 

Nguyn Đình                                       ng

 

 

 

8/6/1961

 

 

 

 

Kinh

 

 

 

Không

Hoàng Liệt, huyện Thanh trì, thành ph Hà Ni

 

 

121 Trần P, phường 4, quận 5

 

 

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc

 

 

 

3/13/1986

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

Cao cấp

Thạc sĩ Hành chính công, KS Xây dng

 

 

 

2

 

 

Nhan Huệ                                       Phương

 

 

20/9/1979

 

 

x

 

 

Hoa

 

 

Không

 

Phường 12, quận Vấp, TP.HCM

 

58 Gò Công, phường 13, quận 5

Đảng y viên,

Phó Ch tịch

UBND phường

11 quận 5

 

 

5/19/2005

 

 

Đại hc

 

 

cấp

 

CN Quản tr kinh doanh

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Lâm Thiếu                                       Quân

 

 

 

 

 

14/10/1963

 

 

 

 

 

 

Kinh

 

 

 

 

 

Không

 

 

 

Th trấn Tắc n, th xã Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

 

 

 

174 Trần ng Đạo, phường 7, quận 5

 

 

 

Tng Giám đc Công ty Cphần Công ngh Tiên Phong

 

 

 

 

 

Không

 

 

 

 

 

Thạc sĩ

 

 

 

 

 

Không

Thạc sĩ Quản lý công ngh

thông tin, CN Kinh tế, KS Thủy li

 

 

 

4

 

 

Nguyn Hữu                                       Tín

 

 

8/10/1957

 

 

 

Kinh

 

 

Không

Bình Lãng,

huyện Tân Tr, Tnh Long An

2 bis Nguyễn Th

Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1

Ủy viên Ban

Thường v Thành y, Bí thư Quận y quận 5

 

 

9/16/1983

 

Khóa

VII

 

Thạc sĩ

 

 

Cao cấp

 

Thạc sĩ Kinh tế phát triển

 

 

5

 

Tăng Cm                                       Vinh

 

30/7/1960

 

 

Hoa

 

Không

 

Qung Đông

Trung Quc

 

305/7 Trần P, phường 8, quận 5

Phó Trưởng ban

Văn hóa hi

HĐNDTP

 

5/23/1985

 

Khóa

VI, VII

 

Đại hc

 

C nhân

 

Không

 

 Tổng số người ng cử trong danh sách này : 05 người.

 Số đi biu được bu là: 03 đi biu 

 

Tìm kiếm